การพัฒนาการบริการทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันในเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดมหาสารคาม (MALINET)

รุ่งเรือง สิทธิจันทร์

Abstract


บทคัดย่อ

 

                   งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการบริการ สภาพการใช้บริการ และศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริการใช้ทรัพยากรร่วมกันในเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดมหาสารคาม โดยศึกษาจาก ผู้ให้บริการ และผู้ใช้บริการที่มาใช้บริการจริง ณ ห้องสมุดในเครือข่าย จำนวน 1,203 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยเกี่ยวกับสภาพการบริการ พบว่า บุคลากรที่ปฏิบัติงานให้บริการมีความเพียงพอ การจัดบริการสอดคล้องกับนโยบายและระเบียบการทุกเรื่อง เป็นบริการที่มีประโยชน์ และมีการประชาสัมพันธ์การให้บริการ มีปัญหาโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และมีปัญหาเกี่ยวกับระบบการให้บริการมีหลายขั้นตอน และระเบียบกลางในการให้บริการไม่เป็นแนวเดียวกัน เกี่ยวกับ สภาพการใช้บริการ พบว่า ผู้ใช้บริการส่วนมากทราบและรับรู้ว่ามีการให้บริการใช้ทรัพยากรร่วมกันแต่ส่วนมากไม่เคยไปใช้บริการ เนื่องจาก ไม่สะดวกในการไปยืมและส่งคืนทรัพยากร ส่วนเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาการจัดบริการใช้ทรัพยากรร่วมกัน พบว่า ต้องพัฒนาด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านรูปแบบการจัดบริการ ด้านการสมัครสมาชิก และอัตราค่าบริการ

 

คำสำคัญ:  ความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดมหาสารคาม; การใช้ทรัพยากรร่วมกัน;   

              บริการยืมระหว่างห้องสมุด

หัวเรื่องเครือข่ายห้องสมุด--ไทย: มหาสารคาม; ทรัพยากรห้องสมุด--ไทย--มหาสารคาม

 

  

Abstract

 

                    The objective of this research was to study about the state of  library  service problems, and guidelines for the development of the Resource Sharing Services within the network, Mahasarakham Library Network. The total samples were 1,203 respondents and the service providers. Instrument used was a questionnaire. Data analysis was using percentage, mean and standard deviation.  Research study were

1. States and problems of the Resource Sharing Services at Mahasarakham Library Network, were found that: Personnel responsible for services are adequately available. The services are in accordance with the policies and regulations for all matters. Services were useful service and had conducted the public 

relations services. 2. States of the use of Resource Sharing Services of Mahasarakham Library Network and Guidelines for the development, were found that: Most users knew that there was the Resource Sharing Services, realized as the service was available on the web site but most users never used the service because they found inconvenience to go borrow and return the resources. 3. Guidelines for the development of the Resource Sharing Services for Mahasarakham Library Network, were as follows:  public relations, the services, membership subscription and the service rates.

 

Keywords:  Mahasarakham Library Network; MALINET; Resource Sharing, InterLibrary Loan

Subject Headings:  Library Coorporation--Mahasarakham; Library Information Network--Mahasarakham

Full Text:

PDF 78-90

Refbacks

  • There are currently no refbacks.