การดำเนินงานห้องสมุดเพื่อสนับสนุนและตอบสนองนโยบายของรัฐบาลเรื่องประเทศไทย 4.0

อรรจน์ อิงคนินันท์ บัณฑิตย์, เดชดนัย จุ้ยชุม, ดิชิตชัย เมตตาริกานนท์

Abstract


บทคัดย่อ

 

การดำเนินงานของห้องสมุดเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับประเทศไทย 4.0 ซึ่งได้แก่ ด้านการวางแผน ด้านการจัดบุคลากรปฏิบัติงาน ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ซึ่งห้องสมุดถือว่าเป็นองค์กรหลักทางด้านการให้บริการความรู้และสารสนเทศ ดังนั้นจึงเป็นโอกาสอันดีที่ห้องสมุดจะสร้างจุดยืนให้ตนเองในการเป็นภาคส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายประเทศไทย 4.0

 

คำสำคัญ: การดำเนินงานห้องสมุด ประเทศไทย 4.0 การบริหารงานห้องสมุด ห้องสมุดยุคใหม่ การจัดการงานห้องสมุด

หัวเรื่อง:   การบริหารห้องสมุด--นโยบายของรัฐ--ไทย

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.