ความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 12 ประจำปีการศึกษา 2554

รุจิรา เหลืองอุบล, น้ำลิน เทียมแก้ว

Abstract


การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใช้บริการของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 5 ด้าน ได้แก่  ด้านทรัพยากรสารสนเทศ  ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  ด้านสถานที่/สิ่งอำนวยความสะดวก และด้านการประชาสัมพันธ์โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างได้แก่ บุคลากร นิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่เข้าใช้บริการ ประจำปีการศึกษา 2554 จำนวน 726  คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในการใช้บริการของสำนักวิทยบริการโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.52, S.D. = 0.13) โดยด้านที่ได้รับความพึงพอใจในการใช้บริการมากที่สุด 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการประชาสัมพันธ์ (= 4.66, S.D. = 0.20) ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนในการให้บริการ ( = 4.63, S.D. = 0.19) และด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ( = 4.50, S.D. = 0.31) ตามลำดับ 


Full Text:

PDF 12-18

Refbacks

  • There are currently no refbacks.