Author Details

อุปปัญ, ดิเรก -, -, Thailand

  • Vol 16, No 1 (2552): อินฟอร์เมชั่น - บทความวิจัย
    การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการเขตพื้นที่บริการ การเรียนรู้ด้วยตนเอง ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2550 The Customer service satisfaction toward task study of KKU e-Education Cluster, The Computer Center, Khon Kaen
    Abstract  PDF 47-59