Author Details

วงษ์ประเสริฐ, ชลภัสส์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กลุ่มวิชาการจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปร.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร์), Thailand