Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

-

-, กองบรรณาธิการวารสารอินฟอร์เมชั่น
-, กองบรรณาธิการวารสารอินฟอร์เมชั่น

B

Babu, B. Ramesh
Butdisuwan, Sujin

K

Khon Kaen University, กองบรรณาธิการ -, -

L

Linda, Parker K., -

S

Santiwiwat, Detsak, -

T

Thamjunta, Montawan

กลางเคื่อม, จิตรลดา
กวนชัยภูมิ, จิตตานันท์ -, -
กาบมาลา, มาลี
การี, จารุณ

ข้อยุ่น, ละออ, -
ข้อยุ่น, ละออ
ข้อยุ่น, ละออ

คำคุ้ม, วิสากร
คำชมภู, สุวิมล
คำพันธ์, ศิริพร, -
คำวิเชียร, พรกนก
คำแก้ว, ชุติมา
คูศรีพิทักษ์, พธู

งามวรรณากร, ชินวัจน์

จงจอหอ, โชคธำรงค์
จะปะกียา, นูรีดา
จันทระ, วันวิสา -, -
จันทร์ลุน, จุฑาทิพย์, -
จันทร์หอม, ผิวพรรณ, -
จันทร์หอม, ผิวพรรณ
จิตแสง, ขนิษฐา
จิระวุฒินันท์, สุมิตรา, -
จิระสวัสดิ์พงศ์, ศุภางค์ลักษณ์
จิระสวัสดิ์พงศ์, ศุภางค์ลักษณ์, -
จุ้ยชุม, เดชดนัย

ฉายถวิล, ศุภกร

ชิตพันธ์, เอก, -
ชุ่มอภัย, นางสาวนิติยา -, -
ชุ่มอภัย, นิติยา
ชุ่มอภัย, นิติยา, - (Thailand)
ชุ่มอภัย, นิติยา
ชูตินันท์, สุนันทา

ดวงพิมพ์, มุกดา
ดวงพิมพ์, มุกดา, -
ดวงพิมพ์, ยุพา
ดวงพิมพ์, ยุพา, -
ดวงพิมพ์, ยุพา -, -
ดาตู, หาบีบะ, -
ดีศรีแก้ว, ส่งศรี, -
ดีศรีแก้ว, ส่งศรี

ตลับแก้ว, จันทร์จิรา, -
ตามประวัติ, สมหมาย, -
ติวทอง, กริชยา

ถิระโคตร, สุวิช, -

ทองน้อย, ยุภาพร, -
ทองสีสุขใส, สุวันนา, -
ทิพยเนตร, สุกาญจนา, -
ทิพยเนตร, สุกาญจนา
ทิวะสิงห์, นางสาวสิริพร
ทิวะสิงห์, วราวุฒิ
ทิวะสิงห์, สิริพร
ทิวะสิงห์, สิริพร (Thailand)
ทิวะสิงห์, สิริพร, -
ทิวะสิงห์, สิริพร -, -
ทิวะสิงห์, สิริพร, -
ท้วมสุข, กุลธิดา
ท้วมสุข, กุลธิดา (Thailand)

ธงชัย, อังสนา
ธนไพศาล, สุดใจ, -
ธรรมจันทา, มลทะวรรณ
ธานินทร์สุรัตน์, ยุวดี, -

นกแก้ว, จุฑารัตน์, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นันทพิชัย, เดชา, -
นันทะกาล, พัณณิตา, -
นามษร, ประนอม
นารี, จรูณลักษณ์
นารี, จรูณลักษณ์, -
นิติวัฒนะ, ฌัชฌานันท์
นิลวรรณาภา, ราชันย์
นิลอาธ, ภาธร
นิ่มน้อย, ฤทัย
น้อยบัวทิพย์, มะลิวัลย์, -

บทคัดย่อ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพการใช้บริการของสมาชิกข่ายงานห้องสมุดมห, คณะทำงานฝ่ายบริการ ข่ายงานห้องสมุดมหาวิท, -
บาลชน, ธีรยุทธ
บุญชูวิทย์, ทัศนีย์, -
บุตรพรม, ชุติกาญจน์
บุตรมี, จรินธรณ์, -

ปฐมชัย, ฐิติกร
ประกอบผล, อภัย, -
ประทุมรัตน์, นายประสิทธิ์
ประพันธ์วงศ์, เสาวภา, -
ประเสริฐวงษ์ เรพเพอร์, พิมลพรรณ
ปรีชา, ศิริญาพร
ปรีชา, ศิริญาพร
ปรีเปรม, ศรีสมพร, -
ปัญโย, เสน่ห์, -
ปุยะติ, ภัทรพรรณ, -
ป้อมบุบผา, มนันยา, -

พงศ์กิจวิฑูร, สงวน
พงศ์กิจวิทูร, นางสงวน
พงศ์กิจวิทูร, สงวน, -
พงศ์กิจวิทูร, สงวน
พนมศิริ, วราภรณ์, -
พนมศิริ, วราภรณ์
พลธานี, สีรุ้ง, -
พลธานี, สีรุ้ง
พลนิกรกิจ, วีรพงษ์
พลไชย, บรรจง, -
พัฒนจักร, อภิศักดิ์
พัดเพ็ง, สุทธิลักษณ์
พัดเพ็ง, สุทธิลักษณ์
พัดเพ็ง, สุทธิลักษณ์, - (Thailand)
พันธุ์ธนวิบูลย์, ศุลีพร
พันธุ์สมบัติ, ชุติพงศ์, -
พาวินันท์, ประภาส
พินิจพงษ์, ภาพพจน์
พิมพ์พงษ์ต้อน, สมโภช
พิมพ์พงษ์ต้อน, สมโภช, -
พิสิฐพันพร, นรเศรษฐ์, -
พุทธิชัยกุล, จงกล, -

ภัทรนิตย์, รำพรรณ, -
ภูมี, วันชาติ
ภูยาธร, สุเพียงพิชญ์
ภูสิงหา, ศิลาพรต, -

มงคลชัย, อุ่นเรือน, -
มณฑาทิพย์, ประภาพร
มรกต, บุญเลิศ
มัฆวิมาลย์, นางวัชรีวรรณ
มาตย์วิเศษ, ยุทธพงศ์, -
มโนมยิทธิกาญจน์, ยุวดี
มโนมยิทธิกาญจน์, ยุวดี, -

ยงวณิชย์, เศกสรรค์
ยะปะตัง, ธณัชพร, -
ยุทธคราม, กรรณิการ์, -

รพีพิศาล, โกวิท
รักจิตร, คณิศร, -
รัตติโชติ, จุไรรัตน์
รื่นภาคพจน์, อาวุธ, -
รุจิชยากูร, ยศนันท์, -

ลอยฟ้า, สมาน, -
ลอยฟ้า, สมาน, -
ลอยฟ้า, สมาน (Thailand)
ลีนาราช, พรชนิตว์
ลีนาราช, พรชนิตว์
ลีนาราช, พรชนิตว์, - (Thailand)
ลูคัส, ลักษณา

วงศ์วัฒนะ, วนิดา, -
วงษ์ประเสริฐ, ชลภัสส
วงษ์ประเสริฐ, ชลภัสส์
วงษ์ประเสริฐ, ชลภัสส์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กลุ่มวิชาการจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปร.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร์)
วรพุทธพร, ผศ.ดร.วิเชียร, -
วัฒนะ, โชติมา, -
วัฒนะ, โชติมา
วัฒนาณรงค์, กฤษมันต์
วัดบัว, วัชรีวรรณ, -
วิธินันทกิตต์, สิริพร -, -
วิธินันทกิตต์, สิริพร
วิภาวิน, น้ำทิพย์
วิภาวิน, น้ำทิพย์ (Thailand)
วิภาวิน, น้ำทิพย์, รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ศรอินทร์, กานดา, -
ศราวณะวงศ์, จุฑารัตน์
ศรีสุดตา, สุดาวดี, -
ศรีสุดตา, สุดาวดี
ศรีสุนทร, ศิวะนัท
ศานติวิวัฒน์, เดชศักดิ์
ศานติวิวัฒน์, เดชศักดิ์, -
ศานติวิวัฒน์, เยาวพร, -
ศานติวิวัฒน์, เยาวพร
ศานติวิวัฒน์, เยาวพร (Thailand)
ศาสตรวาทิต, มาธูร
ศาสตรวาทิต, มาธูร, -
ศิริญาณ, วัฒนชัย
ศิริเลิศ, อุทัยวรรณ
ศิริโชติ, ภรณี

สมประเสริฐศรี, แกมกาญจน์
สหพงศ์, สมรักษ์, -
สังขภิญโญ, พงศ์ศักดิ์
สาคร, สุมนต์จิตต์
สายทอง, พงษ์พิพัฒน์
สาลี, สนทยา
สิทธิจันทร์, รุ่งเรือง
สิทธิสมจินต์, บงกช, -
สิมะจารึก, จีรภา, -
สิริพร ทิวะสิงห์, กองบรรณาธิการ
สีคุณแสน, วิลาวรรณ
สีดาผัน, ศรีสวรรค์
สีทาแก, องอาจ
สีนวนแก้ว, สุธาศินี, -
สีนวนแก้ว, อัญชสา
สีนวนแก้ว, อัญชสา -, -
สืบค้า, วัชรเกียรติ -, -
สุขรวย, ทิพวรรณ, -
สุขอิน, ประภัย
สุทธิประภา, กิตติยา
สุทธิประภา, กิตติยา (Thailand)
สุนทร, กฤติกา, -
สุนทร, กฤติกา
สุริยะ, นางเหลาทอง
สุริยะ, เหลาทอง, -
สุวรรณพฤกษ์, มะลิวรรณ, -
สุวรรณโค, ภัทธิรา
สุ่มมาตย์, นางสาวอัคริมา -
สุ่มมาตย์, อัคริมา

หงส์ลดารมภ์, ศ.ดร.จีระ, -
หยกในตระกูล, กาญจนา, -

อนวัชพงศ์, ศุภชัย, -
อนวัชรพงศ์, ศุภชัย
อมรพันธ์, พันธ์ศักดิ์, -
อรัญวารี, วันวิสาข์
อิงคนินันท์ บัณฑิตย์, อรรจน์
อินทร์ล้ำ, ทรรศนีย์
อินฟอร์เมชั่น, กองบรรณาธิการ
อินฟอร์เมชั่น, กองบรรณาธิการ -, -
อินฟอร์เมชั่น, กองบรรณาธิการ
อินฟอร์เมชั่น, บรรณาธิการ -, -
อินเล็ก, รัชนีกร
อินเล็ก, รัชนีกร, -
อินเล็ก, รัชนีกรณ์
อินเล็ก, รัชนีกรณ์ อินเล็ก
อุดมผล, สุพิน, -
อุปปัญ, ดิเรก -, -
อุสส่าห์กิจ, นางบุษกร
อุสส่าห์กิจ, บุษกร, -

เคณาภูม, สัญญา
เควียเช่น, กันยารัตน์
เควียเซ่น, กันยารัตน์
เจริญ, วงเดือน, -
เจริญผล, ฉัตรเกล้า
เจริญศักดิ์, รุ่งทิพย์ -, -
เจริญศิร, วิทยา
เชาว์ชุติ, วงศ์สว่าง, -
เชาว์ศรีกุล, ดนุภัค -, -
เดิดขุนทด, นายิกา, -
เดิดขุนทด, นายิกา, -
เดิดขุนทด, นายิกา (Thailand)
เถาว์ทิพย์, ลักษณา -, -
เถาว์ทิพย์, ลักษณา, -
เถาว์ทิพย์, ลักษณา, -
เทพญา, ฐะปะนีย์
เทพวงษ์, จันทา
เทียมแก้ว, น้ำลิน
เนตยวิจิตร, ปัทมากร, -
เบ็ญจวงศ์, นาถระพินทร์, -
เพชร, ยุวดี, -
เพชรศร, เพ็ญพันธ์
เพชรศร, เพ็ญพันธ์, -
เพชระ, นางยุวดี, -
เพชระ, ยุวดี
เพชระ, ยุวดี
เพลิดพริ้ง, จิตรลดา
เพ็ชร์เจริญ, นางสมถวิล
เพ็ชร์เจริญ, สมถวิล
เมตตาริกานนท, ดิชิตชัย
เมตตาริกานนท์, ดิชิตชัย
เมตตาริกานนท์, ดิชิตชัย
เรพเพอร์, พิมลพรรณ ประเสริฐวงษ์
เรืองเชิงชุม, ปณัทพร
เรืองเชิงชุม, ศุภกาญจน์, -
เลิศกมลวิทย์, ณรงค์ศักดิ์
เลิศพงษ์สมบัติ, อิ่มจิต
เลิศรัตนเคหกาล, ประสิทธิชัย
เวชโอสถศักดา, ฉันทนา
เศรษฐวัฒน์บดี, ศศินันท์
เสามะลี, เมธยา
เสามะลี, เมธยา (Thailand)
เสารยะวิเศษ, ปาริชาต, -
เหลาราช, จันทร์จิรา -, -
เหลี่ยมไธสง, คชากฤษ
เหลืองอุบล, รุจิรา
เอกะกุล, ธีรวุฒิ

แก้วราช, นวลฉวี
แก้วราช, สุทัศน์
แซ่ฉั่น, ชุ่มจิตต์
แพทย์ประดิษฐ์, สมเกียรติ
แม่นมาตย์, ลำปาง
แสงดีจริง, อัจฉรา
แสงวรรณกูล, วลัยลักขณ์, -
แสงวรรณกูล, วลัยลักขณ์
แสงวรรณกูล, วลัยลักษณ์, -
แสงวรรณกูล, วลัยลักษณ์
แสนชนม์, ภาวิณี
แสนมี, แดน
แสนวา, ศุมรรษตรา

โกมลไพศาล, อรพิณ, -
โคทส์, ประภัสศรี
โต๊ะเอี่ยม, วิลาวัณย์
โต๊ะเอี่ยม, วิลาวัณย์, -
โต๊ะเอี่ยม, วิลาวัณย์, - (Thailand)
โต๊ะเอี่ยม, วิลาวัลย์
โภคสวัสดิ์, ประกายทิพย์, -
โภคสวัสดิ์, สุภัคดี, -
โล่ห์วัชรินทร์, กฤชวรรธน์

ใจเที่ยง, ประกายรัตน์
ในเกษตร, บุญสรวง
ใหคำ, นิภาวรรณ

ไชยศรียา, กาญจน์นัฐฐา
ไชยแสง, บุปผา
ไชยแสง, บุปผา -, -
ไทยคำ, ผกายวรรณ