About

เกี่ยวกับวารสาร

ความเป็นมาอินฟอร์เมชั่น

อินฟอร์เมชั่น เป็นวารสารวิชาการชื่อหนึ่งทางด้านบรรณารักษศาสตร์ สารนิเทศศาสตร์ และสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสำนักหอสมุด เป็นเจ้าของ จัดพิมพ์ครั้งแรกเป็นปีที่ 1 ในปี พ.ศ. 2537 โดยมีวัตถุประสงค์สองประการคือ ประการแรกเพื่อเผยแพร่วิชาการในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ สารนิเทศศาสตร์ และสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และประการที่สอง เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด และประสบการณ์ทางวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์ สารนิเทศศาสตร์ และวิชาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กำหนดออกปีละ 2 ฉบับ เป็นวารสารรายหกเดือน อัตราค่าสมาชิกปีละ 50 บาท จำหน่ายปลีกฉบับละ 30 บาท โดยมีนางสาวเพ็ญพันธ์ เพชรศร เป็นบรรณาธิการฉบับปฐมฤกษ์ ฉบับต่อมา คือ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2537) ได้เปลี่ยนบรรณาธิการเป็น นายเดชศักดิ์ ศานติวิวัฒน์ หลังจากนั้นตั้งแต่ปีที่ 2 – 4 ฉบับที่ 1-2 (พ.ศ. 2538-2540) ได้มีการเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการและบรรณาธิการผู้ช่วย คือ นายอภัย ประกอบผล เป็นบรรณาธิการ นายเดชศักดิ์ ศานติวิวัฒน์ เป็นบรรณาธิการผู้ช่วย และปรับอัตราค่าสมาชิกจากปีละ 50 บาท เป็นปีละ 100 บาท จำหน่ายปลีกฉบับละ 50 บาท
ในปี พ.ศ. 2541 อินฟอร์เมชั่นได้ยุติการดำเนินงานชั่วคราว เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการจัดทำวารสารเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับงบประมาณในส่วนที่ใช้เพิ่มเติมจากค่าบำรุงสมาชิกในการจัดพิมพ์วารสารไม่มี จึงได้งดจัดพิมพ์สองปี จนถึงปี พ.ศ. 2543 อินฟอร์เมชั่นได้กลับมาดำเนินการใหม่โดยได้จัดพิมพ์ฉบับย้อนหลัง คือ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1-2 (พ.ศ. 2541) ปีที่ 6 ฉบับที่ 1-2 (พ.ศ. 2542) และพิมพ์ปีที่ 7 ฉบับที่ 1-2 (พ.ศ. 2543) ในระยะเวลาไล่เลี่ยกันเพื่อให้เป็นปีปัจจุบัน โดยมีนายอภัย ประกอบผล เป็นบรรณาธิการ และมีนางมนันยา ป้อมบุบผา เป็นบรรณาธิการผู้ช่วย ซึ่งทั้งสองท่านนี้ได้ดำเนินงานวารสารอินฟอร์เมชั่นมาจนถึงปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2546)

ในปี พ.ศ. 2547 ได้มีการเปลี่ยนแปลงกองบรรณาธิการ โดยมีนายอภัย ประกอบผล เป็นบรรณาธิการบริหาร และมี นางนายิกา เดิดขุนทด เป็นบรรณาธิการ ซึ่งท่านนี้ได้รับผิดชอบเป็นบรรณาธิการอินฟอร์เมชั่น ตั้งแต่ ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2547) จนถึงปัจจุบัน และตั้งแต่ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2548) เป็นต้นมา กองบรรณาธิการได้ปรับอัตราค่าบำรุงสมาชิกเป็นปีละ 150 บาท เพื่อต้องการที่จะเพิ่มรายได้ให้คุ้มทุนและปรับปรุงรูปเล่มและเนื้อหาของวารสารให้น่าอ่านมากขึ้น จากพิมพ์ปกสองสี เปลี่ยนเป็นพิมพ์ปกสี่สี และเพิ่มสัดส่วนบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความสาระน่ารู้ อย่างชัดเจน เป็นผลให้มีจำนวนสมาชิกเพิ่มมากขึ้นทุกปี และในปี 2557 ปีที่ 21 เป็นต้นมาได้ปรับปรุงราคาค่าสมาชิกรายปีเป็นปีล่ะ 500 บาทฉบับเล่มล่ะ 250 บาท  อย่างไรก็ตามกองบรรณาธิการยังมีความต้องการที่จะพัฒนาอินฟอร์เมชั่นให้เป็นวารสารวิชาการที่ได้มาตรฐาน มีเนื้อหาสาระถูกต้อง น่าเชื่อถือ และได้รับการยอมรับจากบุคคลในวงการวิชาชีพ ซึ่งการที่จะได้รับการยอมรับ เชื่อถือและไว้วางใจจากผู้อ่าน จำเป็นต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองเนื้อหาและความถูกต้องของบทความตามหลักวิชาการก่อนตีพิมพ์ (Peer review) ส่งผลให้อินฟอร์เมชั่นมีการพัฒนาจนก้าวขึ้นสู่วารสารวิชาการระดับชาติ

ในปี พ.ศ. 2550 อินฟอร์เมชั่นได้รับการคัดเลือกให้มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI: Thai Journal Citation Index Centre) เนื่องจากมีการจัดทำวารสารตามหลักเกณฑ์การจัดทำวารสารวิชาการไทย ตามมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในปี พ.ศ. 2551 มีค่า Impact Factor = 0.051 อยู่ในลำดับที่ 24 ของวารสารสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย ทั้งสิ้น 169 รายชื่อ และในปี พ.ศ. 2553 มีค่า Impact Factor = 0.074 อยู่ในลำดับที่ 11 ของวารสารสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย ทั้งสิ้น 233 รายชื่อ มีค่า Thai Journal Impact Factors เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2551-2553 ของวารสารด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทั้งหมด 233 รายการ = 0.042   และในปี 2556 มีค่า Impact Fcator เป็น 0.091 ตรวจสอบค่า Impact Factorวารสารสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของ TCI

ในปี 2558 อินฟอร์เมชั่นมีแผนที่จะก้าวเป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยนำระบบ OJS มาใช้ในการบริการจัดการและแผยแพร่ข้อมูล ทั้งนี้เพื่อความสะดวก รวดเร็ว เป็นมาตรฐานผู้เขียนสามารถตรวจสอบขั้นตอนการดำเนินงานได้ รวมทั้งจะจัดเผยแพร่วารสารในระบบอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Version)กองบรรณาธิการคาดหวังว่าน่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ทุกกระบวนการในปี 2559 กองบรรณาธิการวารสารอินฟอร์เมชั่นคงต้องขอกำลังใจจากทุกท่านในการติดตามอ่านบทความและส่งบทความมาเผยแพร่ และความสำเร็จของวารสารอินฟอร์เมชั่นประการหนึ่งที่จะต้องขอบคุณไว้ ณ ที่นี้คือ ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน ที่ช่วยให้คำแนะนำในจัดทำบทความให้มีความสมบูรณ์ทางวิชาการยิ่งขึ้นซึ่งเป็นส่วนสำคัญมากที่ทำให้วารสารอินฟอร์เมชั่นมีความภาคภูมิใจในการเติบโตในแวดวงวิชาการ 

กองบรรณาธิการอินฟอร์เมชั่นปัจจุบัน  (ปีที่ 22,2558-ปีที่23,2559) ประกอบด้วย

บรรณาธิการบริหาร

รองศาสตราจารย์ ดร.วนิดา  แก่นอากาศ

บรรณาธิการ นางสาวสิริพร ทิวะสิงห์

บรรณาธิการผู้ช่วย สุพิน อุดมผล

กองบรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาขอนแก่น

รองศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา  ท้วมสุข

รองศาสตราจารย์ ดร.ลำปาง  แม่นมาตย์

รองศาสตราจารย์ภรณี  ศิริโชติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลภัสส์  วงษ์ประเสริฐ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญพันธ์  เพชรศร

คณะมนุษยศาสตร์และส้งคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์รัตนา ณ ลำพูน

รองศาสตราจารย์อังสนา ธงไชย

สาขาศิลปศาสตร์ แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทันธรรมาธิราช

รองศาสตร์จารย์ ดร.น้ำทิพย์  วิภาวิน

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

อาจารย์ ดร.พฐา สุวรรณรัตน์

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิน บุตรดีสุวรรณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แกมกาญจน์  สมประเสริฐ 

สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชฎิล พิศาลพงศ์

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธิ์

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร.ศิวนาถ นันทพิชัย

กองบรรณาธิการ

นางสาวนิติยา  ชุ่มอภัย

นางยุพา ดวงพิมพ์

นางสาวยศยาดา สิทธิวงษ์ 

นางสาวมาธูร  ศาสตรวาทิต

นางยุวดี เพชระ

นางสาวนิติยา  ชุ่มอภัย

นางสาวกฤติกา สุนทร

นางสาวชุติกาญจน์ บุตรพรม

ฝ่ายจัดการ

นายภานุวัตร อุทัยบาล

นายเฉลิมพล  นารี

นางพวงผกา  จันทร์พานิชย์

นางมะลิวัลย์ สิริวัฒนากุล

นางสาวจิตลดา  ตรึงจิตพิชญ์ดล

ติดต่อวารสารอินฟอร์เมชั่น

กองบรรณาธิการวารสารอินฟอร์เมชั่น สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

123 ถ.มิตรภาพ   อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

โทร. 0-4320-2541-2 โทรสาร 0-4320-2543