Information For Readers

เกี่ยวกับวารสาร

ความเป็นมาอินฟอร์เมชั่น

อินฟอร์เมชั่น เป็นวารสารวิชาการชื่อหนึ่งทางด้านบรรณารักษศาสตร์ สารนิเทศศาสตร์ และสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสำนักวิทยบริการ (สำนักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้) เป็นเจ้าของ จัดพิมพ์ครั้งแรกเป็นปีที่ 1 ในปี พ.ศ. 2537 โดยมีวัตถุประสงค์สองประการคือ ประการแรกเพื่อเผยแพร่วิชาการในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ สารนิเทศศาสตร์ และสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และประการที่สอง เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด และประสบการณ์ทางวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์ สารนิเทศศาสตร์ และวิชาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กำหนดออกปีละ 2 ฉบับ เป็นวารสารรายหกเดือน อัตราค่าสมาชิกปีละ 50 บาท จำหน่ายปลีกฉบับละ 30 บาท โดยมีนางสาวเพ็ญพันธ์ เพชรศร เป็นบรรณาธิการฉบับปฐมฤกษ์ ฉบับต่อมา คือ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2537) ได้เปลี่ยนบรรณาธิการเป็น นายเดชศักดิ์ ศานติวิวัฒน์ หลังจากนั้นตั้งแต่ปีที่ 2 – 4 ฉบับที่ 1-2 (พ.ศ. 2538-2540) ได้มีการเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการและบรรณาธิการผู้ช่วย คือ นายอภัย ประกอบผล เป็นบรรณาธิการ นายเดชศักดิ์ ศานติวิวัฒน์ เป็นบรรณาธิการผู้ช่วย และปรับอัตราค่าสมาชิกจากปีละ 50 บาท เป็นปีละ 100 บาท จำหน่ายปลีกฉบับละ 50 บาท
ในปี พ.ศ. 2541 อินฟอร์เมชั่นได้ยุติการดำเนินงานชั่วคราว เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการจัดทำวารสารเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับงบประมาณในส่วนที่ใช้เพิ่มเติมจากค่าบำรุงสมาชิกในการจัดพิมพ์วารสารไม่มี จึงได้งดจัดพิมพ์สองปี จนถึงปี พ.ศ. 2543 อินฟอร์เมชั่นได้กลับมาดำเนินการใหม่โดยได้จัดพิมพ์ฉบับย้อนหลัง คือ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1-2 (พ.ศ. 2541) ปีที่ 6 ฉบับที่ 1-2 (พ.ศ. 2542) และพิมพ์ปีที่ 7 ฉบับที่ 1-2 (พ.ศ. 2543) ในระยะเวลาไล่เลี่ยกันเพื่อให้เป็นปีปัจจุบัน โดยมีนายอภัย ประกอบผล เป็นบรรณาธิการ และมีนางมนันยา ป้อมบุบผา เป็นบรรณาธิการผู้ช่วย ซึ่งทั้งสองท่านนี้ได้ดำเนินงานวารสารอินฟอร์เมชั่นมาจนถึงปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2546)

ในปี พ.ศ. 2547 ได้มีการเปลี่ยนแปลงกองบรรณาธิการ โดยมีนายอภัย ประกอบผล เป็นบรรณาธิการบริหาร และมี นางนายิกา เดิดขุนทด เป็นบรรณาธิการ ซึ่งท่านนี้ได้รับผิดชอบเป็นบรรณาธิการอินฟอร์เมชั่น ตั้งแต่ ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2547) จนถึงปัจจุบัน และตั้งแต่ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2548) เป็นต้นมา กองบรรณาธิการได้ปรับอัตราค่าบำรุงสมาชิกเป็นปีละ 150 บาท เพื่อต้องการที่จะเพิ่มรายได้ให้คุ้มทุนและปรับปรุงรูปเล่มและเนื้อหาของวารสารให้น่าอ่านมากขึ้น จากพิมพ์ปกสองสี เปลี่ยนเป็นพิมพ์ปกสี่สี และเพิ่มสัดส่วนบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความสาระน่ารู้ อย่างชัดเจน เป็นผลให้มีจำนวนสมาชิกเพิ่มมากขึ้นทุกปี และในปี 2557 ปีที่ 21 เป็นต้นมาได้ปรับปรุงราคาค่าสมาชิกรายปีเป็นปีล่ะ 500 บาทฉบับเล่มล่ะ 250 บาท  อย่างไรก็ตามกองบรรณาธิการยังมีความต้องการที่จะพัฒนาอินฟอร์เมชั่นให้เป็นวารสารวิชาการที่ได้มาตรฐาน มีเนื้อหาสาระถูกต้อง น่าเชื่อถือ และได้รับการยอมรับจากบุคคลในวงการวิชาชีพ ซึ่งการที่จะได้รับการยอมรับ เชื่อถือและไว้วางใจจากผู้อ่าน จำเป็นต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองเนื้อหาและความถูกต้องของบทความตามหลักวิชาการก่อนตีพิมพ์ (Peer review) ส่งผลให้อินฟอร์เมชั่นมีการพัฒนาจนก้าวขึ้นสู่วารสารวิชาการระดับชาติ

ในปี พ.ศ. 2550 อินฟอร์เมชั่นได้รับการคัดเลือกให้มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI: Thai Journal Citation Index Centre) เนื่องจากมีการจัดทำวารสารตามหลักเกณฑ์การจัดทำวารสารวิชาการไทย ตามมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในปี พ.ศ. 2551 มีค่า Impact Factor = 0.051 อยู่ในลำดับที่ 24 ของวารสารสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย ทั้งสิ้น 169 รายชื่อ และในปี พ.ศ. 2553 มีค่า Impact Factor = 0.074 อยู่ในลำดับที่ 11 ของวารสารสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย ทั้งสิ้น 233 รายชื่อ มีค่า Thai Journal Impact Factors เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2551-2553 ของวารสารด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทั้งหมด 233 รายการ = 0.042   และในปี 2556 มีค่า Impact Fcator เป็น 0.091 ตรวจสอบค่า Impact Factorวารสารสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของ TCI

ในปี 2558 อินฟอร์เมชั่นมีแผนที่จะก้าวเป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยนำระบบ OJSมาใช้ในการบริการจัดการและแผยแพร่ข้อมูล ทั้งนี้เพื่อความสะดวก รวดเร็ว เป็นมาตรฐานผู้เขียนสามารถตรวจสอบขั้นตอนการดำเนินงานได้ รวมทั้งจะจัดเผยแพร่วารสารในระบบอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Version)กองบรรณาธิการคาดหวังว่าน่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ทุกกระบวนการในปี 2559 กองบรรณาธิการวารสารอินฟอร์เมชั่นคงต้องขอกำลังใจจากทุกท่านในการติดตามอ่านบทความและส่งบทความมาเผยแพร่ และความสำเร็จของวารสารอินฟอร์เมชั่นประการหนึ่งที่จะต้องขอบคุณไว้ ณ ที่นี้คือ ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน ที่ช่วยให้คำแนะนำในจัดทำบทความให้มีความสมบูรณ์ทางวิชาการยิ่งขึ้นซึ่งเป็นส่วนสำคัญมากที่ทำให้วารสารอินฟอร์เมชั่นก้าวสู่ปีที่ 22 ได้อย่างภาคภูมิใจ