การวิเคราะห์ความสอดคล้องของทรัพยากรการเรียนการสอนในรายวิชาที่เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นกับทรัพยากรที่ห้องสมุดมีให้บริการ

ยุพา ดวงพิมพ์, ละออ ข้อยุ่น, มุกดา ดวงพิมพ์, ทรรศนีย์ อินทร์ล้ำ

Abstract


การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบสำรวจ เพื่อวิเคราะห์ภาษา และอายุของทรัพยากรและวิเคราะห์ความสอดคล้องของทรัพยากรการเรียนการสอนประกอบรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และนำผลการวิจัยที่ได้ไปพัฒนาเสนอแนะทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนของห้องสมุดให้มีความพอเพียง มีระยะเวลาในการรวบรวมข้อมูล ระหว่างเดือนมกราคม - พฤษภาคม 2558 กลุ่มตัวอย่างเป็นรายชื่อหนังสือที่มีในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) ของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 59 รายวิชา ที่ปรากฏในหลักสูตร ปี 2557 โดยสืบค้นจากแหล่งข้อมูล 3 แหล่ง ได้แก่ (1) ข้อมูลหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตปี 2557 สาขาวิชาชีววิทยา จากเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2) ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาที่กำหนดไว้ใน มคอ. 3 หมวด 6 ตามหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานข้อมูล TOF KKU MIS และ(3) ฐานข้อมูลห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผลการศึกษาพบว่า มีทรัพยากรห้องสมุดจำแนกตาม รายวิชาคิดเป็นร้อยละ 91.53 ภาษาของทรัพยากรเป็นภาษาอังกฤษ คิดเป็นร้อยละ 89.90 กลุ่มอายุของทรัพยากรมากกว่า 21 ปี 16-20 ปี 11-15 ปี และไม่ปรากฏปีพิมพ์ คิดเป็นร้อยละ 44.23, 17.07, 16.59 และ 1.44 ตามลำดับ การวิเคราะห์ความสอดคล้องของทรัพยากรการเรียนการสอนในรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับทรัพยากรที่ห้องสมุดมีให้บริการ พบว่าร้อยละ 60.10 ไม่มีทรัพยากรในห้องสมุด และร้อยละ 39.90 มีทรัพยากรในห้องสมุด จากผลการวิจัยจะนำไปพัฒนาหาแนวทางและเสนอแนะห้องสมุดให้จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อประกอบการเรียนการสอนให้ตรงและสอดคล้องในแต่ละรายวิชาในหลักสูตรต่อไป

คำสำคัญ: รายวิชา (มคอ. 3), ทรัพยากรห้องสมุด, ชีววิทยา, หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต, การศึกษาการใช้ห้องสมุด, สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Abstract

The intent of this survey research is to analyze the languages and published dates of biology books and their consistency with the teaching and learning of biology courses of the graduate program in science of Faculty of Science, Khon Kaen University. Findings from this study should be presented to KKU Main Library for acquiring more course materials to support biology teaching and learning. Data collection was undertaken from January to May 5, 2015. The study sample comprises 59 biology book titles listed on TOF 3 of the Master of 2014 Science Program. These 59 titles are retrieved from 3 sources: 1) KKU Graduate School website, 2) biology course materials listed on TOF 3, section 6 of TOF KKU MIS database, and 3) KKU Main Library database. The findings reveal 91.53% of the books are relevant to the program courses offered; 89.90% are books written in the English language; and 44.23% are over 21 years old, 17.07% 16 to 20 years old, 16.59% 11-15 years of age, and 1.44% have no publication dates. The analysis of consistency of the books and the biology instructional courses indicates 60.10% of them are not available in KKU Main Library, and only 39.90% are made available in the library for users. The findings of this research may provide insight for preparing guidelines and recommendation in acquiring library resources which are adequately related to instructional programs.

Keywords: Library Resources; Library use studies; Library catalogs; Khon Kaen University Library


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.