สภาพการบริการสารสนเทศด้านการท่องเที่ยวประเทศไทย*

ประภัสศรี โคทส์, น้ำทิพย์ วิภาวิน, สุนันทา ชูตินันท์, โกวิท รพีพิศาล

Abstract


การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการบริการสารสนเทศด้านการท่องเที่ยวประเทศไทย เป็นการวิจัยแบบผสมผสานที่มีกลุ่มตัวอย่างเป็นนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ จำนวน 396 คน ใช้วิธีการคัดเลือกแบบง่ายจากจังหวัดที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวมากที่สุดและสร้างรายได้สูงทางการท่องเที่ยวตั้งแต่ปี 2554-2558 จำนวน 6 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ชลบุรี กาญจนบุรี ภูเก็ต เชียงใหม่ และนครราชสีมา ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานจำนวน 18 คน จากการท่องเที่ยวแห่งประเหศไทยและกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช จำนวน 6 แห่ง เครื่องมือที่ใช่ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่งโครงสร้าง สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหาแบบอุปนัย

ผลการวิจัยพบว่า สภาพการบริการสารสนเทศด้านการท่องเที่ยวประเทศไทยเป็นการบริการสารสนเทศพื้นฐานแบบเผชิญหน้า ได้แก่ บริการตอบคำถาม บอกเส้นทาง ให้แผนที่ สืบค้นขัอมูลออนไลน์ และการบริการสารสนเทศพิเศษได้แก่ บริการข้อมูลท่องเที่ยวเชิงธุรกิจแก่ผู้ประกอบการ บริการข้อมูลท่องเที่ยวเฉพาะด้าน และบริการนำส่งเอกสาร มีการบูรณาการความรู้และใช้ทรัพยากรร่วมกันกับหน่วยงานด้าการท่องเที่ยวภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่น

คำสำคัญ: การบริการสารสนเทศด้านการท่องเที่ยว; การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย; บริการสารสนเทศ; การท่องเที่ยว;

ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว

Abstract

This research aims to study the current status of tourist information services in Thailand by employing mixed methods research. The population consisted of 396 tourists, selected randomly from 6 provinces that had the highest number of visitors and revenue from 2011-2015: Bangkok, Phuket, Chon Buri, Chiang Mai, Kanchanaburi, and Nakon Ratchasima, plus 18 managers and staff from a total of 6 tourism organizations within the Tourism Authority of Thailand and Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation. The instruments used were questionnaires and semi-structure interviews. Quantitative data analysis consisted of percentage, mean and standard deviation, and content analysis was used for qualitative data analysis.

 

The key findings of the study were that the status of Thailand tourist information services were primarily face-to-face information services such as enquiry services, routes, maps, online information retrieval services and special information services including, tourist information for entrepreneurs, selective dissemination of tourist information and document delivery. There was an integration of knowledge and sharing information with government organizations, private sector and local communities.

Keywords: Information system; Travel management; Tourist information services; Tourist information


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.