การศึกษาสภาพการจัดบริการและแนวคิดการจัดบริการในอนาคตของห้องสมุดมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศไทย*

ประภัย สุขอิน, พรชนิตว์ ลีนาราช

Abstract


การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปีจจุบันในการจัตบริการของห้องสมุต และแนวดิตการจัตบริการในอนาคตของห้องสมุตมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศไทย กำหนตกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจโตยเลือกห้องสมุดมหาวิทยาลัยที่เป็นตัวแทนของภูมิภาค จำนวน 5 แห่ง ไต้แก่ สำนักงานวิทยพรักยากร จุหลงกรณ์มหาวิทยาลัย หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงไหม่ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงอรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ให้ข้อมูลประกอบตัวย ผู้บริหารห้องสมุด 5 คน บรรณารักษ์หัวหน้างาน 5 คน และนักวิชาชีพสารสนเทศด้านบริการ 10 คน เครื่องมือวิจัย ไต้แก่ แบบสัมภาษณ์กึ่งโศรงสร้าง เก็บรวบรวมข้อมูลตัวยการสัมภาษณ์ศึกษาข้อมูลจากเอกสารการดำเนินงาน ข้อมูลบนเว็บไซต์ห้องสมุตมหาวิทยาลัย และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการตีความ วิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) สรุปประเต็นขอบข่ายของเนื้อหา และนำเสนอซ้อมูลโดยการพรรณนาวิเคราะห์

คำสำคัญ: บริการห้องสมุด; ห้องสมุดมหาวิทยาลัยชั้นนำ; บริการสารสนเทศ; ห้องสมุดมหาวิทยาลัย; ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา

Abstract

This study examines the current state of library services and develops concept of future sevices of Leading Thai University libraries. The study sample selected by purposive sampling method consists of 5 university libraries, namely 1) Offce of Academic Resources, Chulalongkorn University, 2) Library and Knowtedge Center, Mahidol University, 3) Chiangmai University Library, 4) Khon Kaen University Library, and 5) Khunying Long Athak avisunthorn Learning Resource Center, Prince of Songkta University. The key informants include 5 library directors, 5 chiefs of the sevice department, and 10 information professionals responsible for library services. Data are collected for the study by conducting interviews from the sample group using semi-structured interviews. Library working documents and library websites are reviewed, and non-participative observation is also conducted. Data analysis is undertaken using interpretation and content analysis approaches.

Keywords: Library Services; University Libraries; Academic libraries; Information services


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.