การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของแผนกแผนปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดขอนแก่น

พรกนก คำวิเชียร, กันยารัตน์ เควียเช่น

Abstract


การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพและความคิดเห็นเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนความต้องการในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเจ้าหน้าที่แผนกแผนปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฬาส่วนภูมิภาค เขค 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดขอนแก่น เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากเจ้าหน้าที่หน่วยแผนกแผนปฏิบัติการบำรุงรักษาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดขอนแก่น จำนวน 69 คน ซึ่งได้รับแบบสอบถามที่ตอบกลับทั้งสิ้น จำนวน 69 ฉบับ (ร้อยละ 100) วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่ แผนกแผนปฏิบัติการบำรุงรักษาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดขอนแก่น มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านขั้นตอนการปฏิบัติงานระหว่างบุคคลในระดับมาก โดยกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ส่วนใหญ่เกิดจากการเข้าร่วมประชุมแบบเป็นทางการ ซึ่งเจ้าหน้าที่ให้ความเห็นว่าการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพโนการทำงานมากขึ้น เพิ่มความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าเพื่อนร่วมงาน และเพิ่มพูนควานรู้ไห้แก่ตนเองมากขึ้น สำหรับความต้องการในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นั้น เจ้าหน้าที่ต้องการให้องค์กรจัดทำระบบบัญชีรายชื่อและช่องทางการติดต่อกับผู้เซี่ยวชาญแต่ละตันเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มากที่สุด

คำลำคัญ: การจัดการความรู้, การบริหารองค์ความรู้. พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค; การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

Abstract

This study aimed at exploring the current state of knowledge sharing, gathering viewpoints, and determining needs for knowledge sharing of the personnel of the Maintenance Department, Northeastern Provincial Electricity Authority, Region 1, Khon Kaen. Questionnaires were used to collect data from 69 staffs of the Department, and a one hundred rate of return was achieved. The collected data were analyzed using percentage, mean, and standard deviation. The findings revealed that the personnel of the Maintenance Department shared their knowledge with colleague at the high level through the work engagement, and most of the knowledge sharing process appeared in the form of formal meetings. In the personnel's view, knowledge sharing increased their work performance effectiveness, created working relationship among colleague, and contributed to their knowledge improvement. In addition, the personnel proposed that the Maintenance Department prepare a name list of experts in each subject area to facilitate a contact with the experts.

Keywords: Knowledge management; Northeastern Provincial Electricity Authority; Personnel management


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.