ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความสุขในการทำงานของนักวิชาชีพสารสนเทศห้องสมุดมหาวิทยาลัยวิจัยในประเทศไทย

นิภาวรรณ ใหคำ, พรชนิตว์ ลีนาราช

Abstract


การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ระดับความสุขในการทำงานและบุคลิกภาพของนักวิชาชีพสารสนเทศห้องสมุดมหาวิทยาลัยวิจัยในประเทศไทย 2) ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความสุขในการทำงานของนักวิชาชีพสารสนเทศห้องสมุดมหาวิทยาลัยวิจัยในประเทศไทย ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามในการรวบรวมข้อมูล ประชากรในการศึกษา ได้แก่ นักวิชาชีพสารสนเทศห้องสมุดมหาวิทยาลัยวิจัยในประเทศไทย จำนวนประชากร 262 คน เก็บข้อมูลได้จำนวน 213 คน คิดเป็นร้อยละ 81.29 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

ผลการศึกษาพบว่านักวิชาชีพสารสนเทศที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 191 คน (ร้อยละ 89.60) เมื่อพิจารณาจากบุคลิกภาพพบว่ามีบุคลิกภาพแบบ B มากที่สุด จำนวน 158 คน (ร้อยละ 74.18) และส่วนใหญ่ความสุขในระดับน้อย จำนวน 105 คน (ร้อยละ 49.30) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความสุขในการทำงานของนักวิชาชีพสารสนเทศ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคลประกอบด้วยบุคลิกภาพแบบ A และ B ปัจจัยครอบครัวประกอบด้วยสัมพันธภาพในครอบครัว ในภาพรวมมีความเห็นว่าความสุขของตนขึ้นอยู่กับสมาชิกในครอบครัวเห็นคุณค่าความสำคัญของกันและกันในระดับมากที่สุด (= 4.26) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และการสนับสนุนจากครอบครัวให้ความสำคัญกับสมาชิกในครอบครัวสนับสนุนงานที่ทำในปัจจุบันเป็นอย่างดีในระดับมากที่สุด (= 4.27) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001   อีกทั้งปัจจัยด้านองค์กรประกอบไปด้วยลักษณะงานที่ทำในภาพรวมมีความเห็นว่าความสุขของตนขึ้นอยู่กับงานมีความมั่นคงในระดับมาก (= 4.11) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ .001 สัมพันธภาพในที่ทำงานเห็นว่าความขัดแย้งในการทำงานกับเพื่อนร่วมงานมีความสำคัญในระดับมาก (= 4.17) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ .001 และความก้าวหน้าในหน้าที่การงานให้ความสำคัญกับความยุติธรรมในการก้าวหน้าในหน้าที่การงานในระดับมาก (= 3.90) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ .001


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.