การพัฒนารูปแบบการจัดการคัมภีร์ใบลานในประเทศไทย

ประสิทธิชัย เลิศรัตนเคหกาล, น้ำทิพย์ วิภาวิน, จุฑารัตน์ ศราวณะวงศ์, ราชันย์ นิลวรรณาภา

Abstract


การพัฒนารูปแบบการจัดการคัมภีร์ใบลานในประเทศไทยเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาสภาพการจัดการคัมภีร์ใบลานในประเทศไทย (2) ศึกษาปัจจัยที่เอื้อต่อความสำเร็จในการจัดการคัมภีร์ใบลานในประเทศไทย (3) ศึกษาปัญหาการจัดการคัมภีร์ใบลานในประเทศไทย และ (4) พัฒนารูปแบบการจัดการคัมภีร์ใบลานในประเทศไทย โดยมีขั้นตอนการวิจัย 3 ระยะ ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพ ปัญหาและปัจจัยที่เอื้อต่อการจัดการคัมภีร์ใบลานในประเทศไทย ผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างเพื่อเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 28 คน จาก 14 หน่วยงาน ระยะที่ 2 การร่างรูปแบบการจัดการคัมภีร์ใบลานในประเทศไทยโดยตรวจสอบความถูกต้องของร่างรูปแบบจากผู้ทรงคุณวุฒิ และระยะที่ 3 การพัฒนารูปแบบการจัดการคัมภีร์ใบลานในประเทศไทยพร้อมกับประเมินความเหมาะสมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและนำรูปแบบไปทดลองใช้

           ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพการจัดการคัมภีร์ใบลานในประเทศไทยเป็นการจัดการกระจายในแต่ละภูมิภาคในลักษณะโครงการ มีนโยบายจัดตั้งเป็นสถาบัน ศูนย์หรือพิพิธภัณฑ์ที่มีแผนพัฒนาคัมภีร์ใบลานให้อยู่ในรูปดิจิทัล มีกลยุทธ์การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 2) ปัจจัยที่เอื้อต่อความสำเร็จประกอบด้วยการเป็นนโยบายหลักขององค์กร มีโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจนและมีบุคลากรรับผิดชอบ ภาวะผู้นำและเครือข่ายความร่วมมือระหว่างบุคคล 3) ปัญหาที่พบ ได้แก่ โครงสร้างองค์กรไม่ชัดเจน ขาดบุคลากรที่รับผิดชอบโดยตรง ความไม่ต่อเนื่องของงบประมาณสนับสนุนและเทคโนโลยีสารสนเทศไม่ทันสมัย 4) รูปแบบการจัดการคัมภีร์ใบลานในประเทศไทย จำแนกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับชาติ ระดับหน่วยงานและระดับท้องถิ่น ประกอบด้วยองค์ประกอบ 7 องค์ประกอบ ได้แก่ นโยบาย ภาวะผู้นำ บุคลากร งบประมาณ เครือข่ายความร่วมมือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และกระบวนการจัดการคัมภีร์ใบลาน


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.