ความต้องการสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

กาญจน์นัฐฐา ไชยศรียา, ดิชิตชัย เมตตาริกานนท์

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการสารสนเทศของนักท่องเที่ยวในด้านเนื้อหาและรูปแบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการท่องเที่ยว อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยผู้ที่เป็นแฟนเพจของเฟสบุ๊ค Nakhon Si Thammarat: นครที่คุณร่วมกันสร้าง โดยเก็บข้อมูลในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคม 2560 จำนวน 397 คน เครื่องมือวิจัยที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถามซึ่งได้มีการทดสอบหาคุณภาพความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามโดยใช้ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพปัจจุบันนักท่องเที่ยวชาวไทยได้รับสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก ข้อมูลสินค้าและของที่ระลึก ร้านอาหารและเครื่องดื่ม และด้านสถานที่ให้บริการการรักษาความปลอดภัยและการขอความช่วยเหลือจากเว็บไซต์ในระดับปานกลาง 2) นักท่องเที่ยวมีความต้องการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหารและเครื่องดื่มและด้านสถานที่ให้บริการการรักษาความปลอดภัยและการขอความช่วยเหลือในระดับมาก 3) สภาพปัจจุบันนักท่องเที่ยวได้รับสารสนเทศของอำเภอปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ที่อยู่ในรูปแบบความจริงเสมือน 360 องศา แอนิเมชัน 3 มิติ อินโฟกราฟิก ความจริงเสมือนผสานโลกจริง ภาพถ่าย วีดิทัศน์ ข้อความและเสียงบรรยาย ในระดับปานกลาง และ 4) นักท่องเที่ยวต้องการสารสนเทศของอำเภอปากพนังในรูปแบบความจริงเสมือน 360 องศา แอนิเมชัน 3 มิติ  อินโฟกราฟิก ความจริงเสมือนผสานโลกจริง ภาพถ่าย วีดิทัศน์และข้อความในระดับมาก


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.