การศึกษาพฤติกรรมผู้ใช้ห้องสมุดด้วยการวิเคราะห์เว็บไซต์

ศิริญาพร ปรีชา

Abstract


การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมผู้ใช้เว็บไซต์หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  โดยใช้ Google Analytics เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้เว็บไซต์ ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 - สิงหาคม พ.ศ. 2560 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละและค่าเฉลี่ย ผลการวิจัยพบว่าผู้ใช้เว็บไซต์ส่วนใหญ่เป็นผู้ใช้รายเดิมจากจำนวนการเข้าใช้เว็บไซต์ทั้งหมด พบว่าการใช้งานเว็บไซต์ส่วนใหญ่มาจากจังหวัดนครศรีธรรมราช ส่วนด้านภาษาพบว่าส่วนใหญ่ใช้ภาษาไทยในการเข้าถึงเว็บไซต์ ระบบปฏิบัติการที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นระบบปฏิบัติการวินโดวส์ และระบบปฏิบัติการของโทรศัพท์มือถือเป็นระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ผู้ใช้ส่วนใหญ่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและใช้ Google Chrome เป็นเบราว์เซอร์ในการเข้าถึงเว็บไซต์ นอกจากการเข้าถึงเว็บไซต์โดยตรงแล้วผลการวิจัยยังพบว่าผู้ใช้ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่เข้าถึงเว็บไซต์หอสมุดกลางจากเว็บไซต์อื่นๆ และการค้นหาจากเว็บเสิร์ชเอนจิน

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.