ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการค้นหาสารสนเทศของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แกมกาญจน์ สมประเสริฐศรี

Abstract


การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการค้นหาสารสนเทศ และปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการค้นหาสารสนเทศของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กลุ่มตัวอย่าง คือ นิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559  จำนวน 342 คน ผลการวิจัยพบว่าพฤติกรรมการค้นหาสารสนเทศของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยรวมอยู่ในระดับมาก นิสิตเพศชายและเพศหญิงมีพฤติกรรมการค้นหาสารสนเทศไม่แตกต่างกัน แต่นิสิตที่เรียนในชั้นปีที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการค้นหาสารสนเทศแตกต่างกันและนิสิตที่เรียนในสาขาวิชาที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการค้นหาสารสนเทศแตกต่างกัน ส่วนปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการค้นหาสารสนเทศของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบว่าแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์และการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านอินเทอร์เน็ตเป็นตัวแปรพยากรณ์พฤติกรรมการค้นหาสารสนเทศของนิสิต โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การทำนายหรืออำนาจพยากรณ์ ร้อยละ 48.70

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.