องค์กรแห่งนวัตกรรม: ทางเลือกใหม่ส าหรับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21

วัฒนชัย ศิริญาณ, วิทยา เจริญศิร, สัญญา เคณาภูม

Abstract


บทคัดย่อ การพัฒนาองค์กรในยุคปัจจุบันจัดว่ามีความจ าเป็นอย่างยิ่งในยุคของการเปลี่ยนแปลงหรือเรียกว่ายุคแห่งโลกาภิวัตน์ (globalization) นวัตกรรมและการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมด้วยการน าทักษะ ความรู้และความคิดสร้างสรรค์มาประยุกต์ใช้ ถือว่าเป็นเครื่องมือส าคัญของการพัฒนากับการเปลี่ยนแปลงทางระบบเศรษฐกิจและสังคม องค์กรแห่งนวัตกรรมจึงเป็น ทางเลือกใหม่ส าหรับการพัฒนา การที่จะเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมนั้นผู้เขียนได้ก าหนดปัจจัยในการสร้างองค์กรแห่งนวัตกรรม อยู่ 4 ปัจจัยด้วยกัน คือ ภาวะผู้น า (leadership) บรรยากาศ (climate) วัฒนธรรมองค์กร (organization culture) และ พฤติกรรม (behavior) ในการพัฒนาองค์กรนั้น นอกจากผู้บริหารจะมีภาวะผู้น าต้องมีวิสัยทัศน์มีพฤติกรรมหรือนิสัยในการ รักนวัตกรรมแล้ว ยังต้องเป็นผู้สนับสนุนให้องค์กรมีบรรยากาศนวัตกรรม ส่งผลให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่เอื้อต่อการสร้าง องค์กรแห่งนวัตกรรม ในสังคมทุกวันนี้และในอนาคตเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้การสร้างสิ่งใหม่ให้เป็นผลงานนวัตกรรมเป็น ปัจจัยที่ส าคัญในการพัฒนาจึงมีความจ าเป็นที่หน่วยงานภาครัฐที่เป็นรากฐานส าคัญของการพัฒนาประเทศและสร้างศักยภาพ พร้อมในการแข่งขันและสร้างคุณค่าแก่องค์กรได้อย่างยั่งยืน ค าส าคัญ: องค์กรแห่งนวัตกรรม ภาวะผู้น า บรรยากาศ วัฒนธรรมองค์กร พฤติกรรม หัวเรื่อง: การพัฒนาองค์การ พฤติกรรมองค์การ

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.