พฤติกรรมสารสนเทศในการปฏิบัติงานของข้าราชการส่วนภูมิภาค จังหวัดขอนแก่น

วิลาวรรณ สีคุณแสน, ชลภัสส วงษ์ประเสริฐ

Abstract


บทคัดย่อ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมสารสนเทศในการปฏิบัติงานของข้าราชการส่วนภูมิภาค จังหวัด ขอนแก่น ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ข้าราชการส่วนภูมิภาคในจังหวัดขอนแก่นที่ปฏิบัติหน้าที่ในปีพุทธศักราช 2559 จ านวน 365 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาผู้วิจัยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมสารสนเทศ ประกอบด้วย ความต้องการสารสนเทศในการปฏิบัติงาน การแสวงหาสารสนเทศในการปฏิบัติงานและการใช้สารสนเทศใน การปฏิบัติงานของข้าราชการส่วนภูมิภาค จังหวัดขอนแก่น ผลการศึกษาพบว่าความต้องการสารสนเทศในการปฏิบัติงานของข้าราชการส่วนภูมิภาค จังหวัดขอนแก่นส่วนใหญ่ ข้าราชการส่วนภูมิภาคมีพฤติกรรมความต้องการสารสนเทศด้านความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการทุกประเภท โดย ต้องการระบบงานสารบรรณ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนหนังสือราชการอยู่ในระดับมาก สารสนเทศกฎหมาย ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการและกฎหมายเฉพาะต าแหน่งส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก มีความต้องการสนเทศเพื่อน าไปพัฒนา สมรรถนะหลักในการมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรมและการท างานเป็นทีม เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติที่ดีเพื่อส่งเสริมการท างานเป็นทีมอยู่ในระดับมาก ด้านสมรรถนะด้านการบริหารเกี่ยวกับคุณสมบัติ ของสารสนเทศในด้านการประหยัดอยู่ในระดับมากที่สุด การแสวงหาสารสนเทศในการปฏิบัติงานของข้าราชการส่วนภูมิภาค จังหวัดขอนแก่นใช้หลักเกณฑ์ในการเลือกแหล่งสารสนเทศมีความสะดวกในการเข้าถึง สะดวกและรวดเร็วอยู่ในระดับมากที่สุด มีวิธีการแสวงหาสารสนเทศจากแหล่งสารสนเทศบุคคลในการสอบถามเพื่อนร่วมงาน และแหล่งสารสนเทศอินเทอร์เน็ตใน เว็บไซต์ส านักงานงานข้าราชการพลเรือน เว็บไซต์ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการและโปรแกรมค้นหาอยู่ใน ระดับมากที่สุด การใช้สารสนเทศในการปฏิบัติงานเพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารเป็นข้อมูลในการศึกษาหาความรู้ น าไปใช้ ปฏิบัติงานประจ าวันและวางแผน น าไปใช้ในการประเมินผลอยู่ในระดับมาก ค าส าคัญ: พฤติกรรมสารสนเทศ การปฏิบัติงาน ข้าราชการ ความต้องการสารสนเทศ การแสวงหาสารสนเทศ หัวเรื่อง: พฤติกรรมสารสนเทศ ข้าราชการ--ไทย 1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหา

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.