พฤติกรรมสารสนเทศของผู้ประกอบการ SMEs ตามแนวเศรษฐกิจตะวันออก–ตะวันตก

กริชยา ติวทอง, ชลภัสส วงษ์ประเสริฐ

Abstract


บทคัดย่อ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมสารสนเทศของผู้ประกอบการ SMEs ตามแนวพื้นที่เศรษฐกิจ ตะวันออก–ตะวันตก 2) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการใช้สารสนเทศของผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ประกอบการ SMEs จ านวน 397 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถาม เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม สารสนเทศประกอบด้วย ความต้องการสารสนเทศ ลักษณะของเนื้อหาสารสนเทศ การแสวงหาและแหล่งสารสนเทศ การใช้ สารสนเทศและสภาพปัญหาการใช้สารสนเทศของผู้ประกอบการ SMEs ตามแนวพื้นที่เศรษฐกิจตะวันออก–ตะวันตก ผลการศึกษาพบว่าความต้องการสารสนเทศของผู้ประกอบการ SMEs ทั้งประเภท การผลิต การค้าและการบริการ มีความต้องการสารสนเทศในการวิเคราะห์องค์กร วิเคราะห์การตลาด วิเคราะห์คู่แข่ง วิเคราะห์การเงินการลงทุนอยู่ในระดับ มาก โดยใช้สารสนเทศข้อมูลด้านการตลาด ข้อมูลการวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด ข้อมูลวิเคราะห์คู่แข่ง ข้อมูลวิเคราะห์ องค์กรอยู่ในระดับมาก ด้านลักษณะเนื้อหาพบว่า ผู้ประกอบการต้องการเนื้อหาสารสนเทศธุรกิจที่เป็นลักษณะเนื้อหาข้อมูล สรุปวิเคราะห์ตามประเภทธุรกิจ ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบธุรกิจ ข้อมูลที่น าเสนอแนวโน้มธุรกิจ รายงานประจ าปีสรุปสถานการณ์ และการด าเนินธุรกิจอยู่ในระดับมาก ด้านการแสวงหาสารสนเทศ พบว่า ผู้ประกอบการต้องการใช้สารสนเทศธุรกิจ ผ่านแหล่ง เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เนื่องจากผู้ประกอบการให้เหตุผลว่าสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว หากต้องการจะค้นหาข้อมูล สามารถค้นหาได้ทันทีเพราะผู้ประกอบการไม่มีเวลาที่จะเดินทางไปหาข้อมูลตามที่ต่างๆ มากนัก อีกทั้งการแสวงหาผ่าน อินเทอร์เน็ตมีข้อมูลที่หลากหลาย สะดวกต่อการจัดเก็บดูแลรักษาข้อมูลอีก สภาพปัญหาการใช้สารสนเทศ พบว่า ผู้ประกอบการ SMEs ประสบปัญหาการใช้สารสนเทศในด้านสารสนเทศที่ได้ ไม่ครบถ้วน สารสนเทศขาดความน่าเชื่อถือ ไม่มีหลักฐานยืนยันความถูกต้อง ขาดความรู้ในการใช้เครื่องมือช่วยค้น อุปสรรคใน การใช้ภาษาต่างประเทศอยู่ในระดับมาก ผลจากการศึกษานี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศธุรกิจให้กับ ผู้ประกอบการ SMEs ค าส าคัญ: พฤติกรรมสารสนเทศ ความต้องการสารสนเทศ การแสวงหาสารสนเทศ การใช้สารสนเทศ หัวเรื่อง: พฤติกรรมสารสนเทศ ผู้ประกอบการ บริการสารสนเทศทางธุรกิจ

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.