การเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ผ่านฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด (OPAC) ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ฤทัย นิ่มน้อย, ภาธร นิลอาธ

Abstract


บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส ารวจการใช้และความต้องการการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน ฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด (OPAC) ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ านวน 3,066 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ านวน 103 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม เก็บข้อมูล ที่สมบูรณ์ได้103 ชุด คิดเป็นร้อยละ 3.36 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ (ร้อยละ 53.40) ไม่ทราบและไม่เคยใช้การเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ผ่านการสืบค้นฐานข้อมูล ทรัพยากรห้องสมุด ด้านประเภทของทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ที่กลุ่มตัวอย่างต้องการเข้าถึงผ่านฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด ทั้ง 3 ประเภทอยู่ในระดับมากที่สุด เรียงล าดับดังนี้ 1) ทรัพยากรสารสนเทศที่ห้องสมุดจัดซื้อ (x̅= 4.62) 2) ทรัพยากร สารสนเทศที่พัฒนาโดยห้องสมุด (x̅= 4.61) และ 3) ทรัพยากรสารสนเทศที่เผยแพร่ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (x̅= 4.60) และด้าน รูปแบบเนื้อหาของทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ที่กลุ่มตัวอย่างต้องการเข้าถึงผ่านฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุดมากที่สุด คือเอกสารฉบับเต็ม (full-text) (x̅= 4.74) ค าส าคัญ: การเข้าถึงสารสนเทศ ฐานข้อมูลบรรณานุกรมทรัพยากรห้องสมุด ฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด หัวเรื่อง: การค้นคืนสารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ระบบการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.