ความต้องการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดยะลา

บุปผา ไชยแสง, นูรีดา จะปะกียา, จารุณ การี, ชุติมา คำแก้ว, ชินวัจน์ งามวรรณากร

Abstract


บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพและความต้องการบริการวิชาการ รวมทั้งความคิดเห็นของผู้บริหารใน การสนับสนุนให้ครูบรรณารักษ์และผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดของโรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา เข้าร่วมกิจกรรม บริการวิชาการ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน ครูบรรณารักษ์และผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดของ โรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดยะลา เขต 1 จ านวน 47 โรง รวมจ านวนทั้งสิ้น 141 คน เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถามและ แบบสัมภาษณ์วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย การทดสอบสมมติฐานด้วย t-test และ One-Way ANOVA: F-test และการประมวลผลข้อมูลที่ได้จากการให้ข้อเสนอแนะและปัญหา ผลการวิจัยพบว่าห้องสมุดส่วนใหญ่เป็นห้องสมุดขนาดเล็ก มีครูประจ าชั้นเป็นผู้ปฏิบัติงานในห้องสมุด มีทรัพยากร สารสนเทศเป็นหนังสือภาษาไทยมากที่สุดและส่วนใหญ่มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านน้อยกว่า 10 ครั้งต่อปี ต้องการศึกษา ดูงานห้องสมุดโรงเรียนที่ได้มาตรฐานในประเทศและใช้สื่อรูปแบบต่างๆ ประกอบการจัดกิจกรรมของห้องสมุด ผลการทดสอบ สมมติฐานพบว่าครูบรรณารักษ์และผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดมีความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการทุกด้านไม่แตกต่างกัน และความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนที่สนับสนุนให้ครูบรรณารักษ์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการไม่แตกต่างกัน รวมทั้งมีข้อ เสนอแนะเกี่ยวกับลักษณะของการจัดกิจกรรมบริการวิชาการที่ต้องการคือกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การจัดระบบห้องสมุด อัตโนมัติการจัดหมวดหมู่หนังสือและรูปแบบการสอนโดยใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ ค าส าคัญ: บริการวิชาการ ห้องสมุดโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดยะลา หัวเรื่อง: บรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน ห้องสมุดโรงเรียน- -การพัฒนาบุคลากร


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.