โมเดลเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศเพื่อการเรียนต่อการรู้สารสนเทศของ นักศึกษาปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

เดชดนัย จุ้ยชุม, ดิชิตชัย เมตตาริกานนท

Abstract


บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศเพื่อการเรียนและการรู้สารสนเทศ และ 2) ตรวจสอบโมเดลเชิงสาเหตุและหาอิทธิพลพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศเพื่อการเรียนต่อการรู้สารสนเทศของนักศึกษา ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจ าปีการศึกษา 2559 จ านวน 105 คน ตัวแปรต้น คือ สภาพแวดล้อมในการเรียน และการแสวงหาสารสนเทศ ตัวแปรตาม คือ การรู้สารสนเทศ เครื่องมือวิจัยที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามการวิจัย ซึ่งได้ ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาค เท่ากับ 0.963 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ วิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM) ผลการวิจัยพบว่า 1) การศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศเพื่อการเรียนและการรู้สารสนเทศของนักศึกษา พบว่า นักศึกษามีพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศเพื่อการเรียนมากที่สุด คือ ความต้องการสารสนเทศเพื่อการเรียน นักศึกษามีการแสวงหาสารสนเทศที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศเพื่อการเรียนมากที่สุด คือ ผลลัพธ์ที่ได้จากการ แสวงหาสารสนเทศเพื่อการเรียน และนักศึกษาสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล มากที่สุด และ 2) โมเดลเชิงสาเหตุพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศเพื่อการเรียนต่อการรู้สารสนเทศของนักศึกษามีความ สอดคล้องหลังจากปรับโมเดล ซึ่งพิจารณาได้จากค่าไค-สแควร์ (Chi–square) เท่ากับ 14.973 ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากับ 17 ค่าความน่าจะเป็น (P-value) เท่ากับ 0.597 ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบ (CFI) เท่ากับ 1.00 และค่าความ คลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) เท่ากับ 0.000 สภาพแวดล้อมในการเรียน มีอิทธิพลทางตรงต่อการ แสวงหาสารสนเทศ และมีอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมต่อตัวแปรการรู้สารสนเทศ ส่วนการแสวงหาสารสนเทศมีอิทธิพล ทางตรงต่อการรู้สารสนเทศ ค าส าคัญ: โมเดลเชิงสาเหตุ พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ การรู้สารสนเทศ การเรียนของนักศึกษา หัวเรื่อง: การรู้สารสนเทศ การค้นคืนสารสนเทศ


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.