อักษรไทน้อยยุคโลกาภิวัตน์

ยุทธพงศ์ มาตย์วิเศษ

Abstract


กล่าวถึง ความเป็นมาของอักษรไทน้อยหรืออักษรลาวเก่าที่เคยใช้อยู่ในชุมชนลุ่มน้ำโขงตอนกลาง ตั้งแต่สมัย พระยาโพธิสาลราชเจ้าแห่งอาณาจักรล้านช้าง ซึ่งตรงกับรัชสมัยสมเด็จพระไชยเชษฐาธิราชแห่ง กรุงศรีอยุธยา ประมาณ 400 ปีล่วงมาแล้ว และคนลุ่มน้ำโขงยังคงใช้บันทึกเรื่องราวต่างๆ ประเภท “คดีโลก” ตลอดมา จนกระทั่งถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เมื่อมีการแบ่งแยกดินแดน สองฝั่งโขงในยุคล่าอาณานิคมเป็นต้นมา อักษรไทน้อยค่อยๆ เลือนหายไปจากความนิยมของคนอีสาน ผู้เขียน ตระหนักถึงคุณค่าของอักษรไทน้อยในฐานะเป็นเครื่องมือในการบันทึกและสือบทอดวัฒนธรรมของชุมชนลุ่มน้ำ โขง ประกอบกับกระแสการอนุรักษ์และฟื้นฟูอักษรท้องถิ่นตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิทางภาษาขององค์การ ยูเนสโกทำให้ผู้เขียนเกิดแรงบันดาลใจที่จะบูรณาการอักษรไทน้อยสำหรับคอมพิวเตอร์ พร้อมอธิบายการใช้งาน อักษรไทน้อย สำหรับคอมพิวเตอร์และข้อจำกัดต่างๆ

หัวเรื่อง : ภาษาไทน้อย - - ตัวอักษร ; คอมพิวเตอร์ - - รหัสภาพไทน้อย
แบบอักษรคอมพิวเตอร์ - - การออกแบบและการสร้าง


Full Text:

PDF 80-88

Refbacks

  • There are currently no refbacks.